Contact Us

Contact


Trung tâm hỗ trợ DNNVV - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

+84-4-35742022

Chị Nghiêm Hồng Ngọc (Chuyên viên)
04.35742022 (máy lẻ: 250)
04.35742020 / 04.35742030
0911.611.115
youthsparkadmin2@vcci.com.vn

Contact us


* Required Field